Segelsällskapet Vega är en allmännyttig ideell förening som har som mål att främja intresset för segelsport och sjöliv samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Detta ska vi göra inte bara genom utbildning i segling, sjösäkerhet, utan även i därtill hörande ämnen som miljöfrågor, miljömedvetenhet kring båtars underhåll och en hållbar utveckling av båtlivet. Detta för att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet.

Båtklubbens huvudbrygga belägen i Ekhagen, Norra Djurgården inom gränserna för Nationalstadsparken (Ekoparken) ställer krav på ett särskilt ansvar på en hög ambitionsnivå när det gäller en båthållning som minimerar miljöpåverkan i detta vattenområde. Samma ansvar gäller i hamnen och varvet i Tegelhagen. SS Vegas klubbholme belägen i mellanskärgården är omfattat av samma miljöansvar som övriga bryggor och anläggningar.

SS Vega och dess medlemmars miljöansvar omfattar alla områden där vi framför en båt registrerad i SS Vega.

Segelsällskapet Vega som förening med sina medlemmar ska;

  • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som föreningen tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid köp av drivmedel och vid omhändertagande av avfall.
  • sprida informationen om föreningens miljöpolicy och miljöregler för att SS Vegas ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.
  • Segelsällskapets Vegas miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Som medlem i SS Vega förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler.

Läs mer här: