Miljöreglerna och avfallsplanen i detta dokument har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Segelsällskapet Vega och är en del av vår miljöpolicy i sjön och på land.

Miljöregler

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassat drivmedel, olja, glykoler.
 • Endast  ”hårda” bottenfärger är tillåtna i SS Vega. Information om godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida; http://www.kemi.se
 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av bottenfärger. Nära Ekhagen finns Stocksunds båttvätt och toatömning; http://boatwasher.se/stocksund
 • Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med t.ex. en presenning som uppsamlare av färgrester. Rester av bottenfärg räknas som farligt avfall, och det är båtägarens ansvar att frakta det till en återvinningscentral.
 • De två sista helgerna innan sjösättning är torrslipning förbjuden. Vid torrslipning av bottenfärg/ övrig färg planeras detta i samråd med båtgrannarna så att inte lackerings-/målningsarbeten spolieras. Vid arbete med torrslipning ska uppsamlingspåse användas eller adapter för ansluten dammsugare. Färgdammet ska deponeras som farligt avfall på soptipp. (se tabell 1)
 • Vid vinteruppläggning av båten ska förebyggande åtgärder göras för att undvika eventuellt bränsle- och oljespill på marken från motor och växelhus.
 • Regel och rutin vid byte av olja, filter, kylarvätskor. Motorolja ska samlas upp i ett kärl utan spill och sedan hällas ut i en avsedd sluten tunna i miljöstationen. Samma gäller för kylarvätskor som byts (se tabell 1)
 • Vid händelse av spill av olja/ kylarvätska i kölsvinet så finns absorbtionsdukar i klubbstugan att tillgå, dessa deponeras sedan i miljöstationen. (se tabell 1)
 • Förbrukade båt- och bilbatterier ska tas hem och deponeras i egen regi, som regel tar försäljningsställena av batterier emot förbrukade (bensinmackar m.m.). Småbatterier tas hem. (se tabell 1)
 • Hushållssopor i hamnen Ekhagen får varje medlem ta hem för vidare deposition, då det inte finns sophämtning i hamnen längre.
 • Båtägare ska hålla allmänt rent och snyggt runt såväl uppställningsplatsen som bryggplatsen för att inte närmiljön runt föreningens anläggningar ska ”skräpas” ner.

Avfallsplan

Segelsällskapet Vega har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom den avsedda miljöstationen.

 • Allt avfall efter underhållsarbeten och reparationer ska tas hand om av respektive båtägare.
 • Källsorteras och lämnas i föreningens avfallsstation för miljöfarligt avfall eller i annan avsedd avfallsstation (batterier) se tabell 1.
 • Viktigt! Tömning av toalettavfall får bara ske enligt gällande miljölagar. Det finns tömningsstation nära våra bryggor, en sugtömning av toatankar i Stocksund. (se länken i våra miljöregler).

Har du frågor så kontakta SS Vegas miljöombud för mer eller förtydligande information.

Avfallstyp Omhändertagande av avfall genom Var?
Båtbatterier Båtägare uppmanas att ta hem för vidare deposition hos bensinmackar, andra återförsäljare samt kommunens miljöstationer.Särskild låda finns även vid miljöstationen. Batteriförsäljningsställen

Återvinningsstationer

Olja, diesel Hälls i avsedd tunna i miljöstationen. Kan även lämnas på bensinstationer. Miljöstationen
Glykol Hälls i tunna för lösningsmedel i miljöstationen Miljöstationen
Färgrester, tomma färgburkar Slängs i tunna för färgrester, färgburkar. Miljöstationen
Lösningsmedel, oljor för impregnering av trä Slängs i tunna för lösningsmedel i miljöstationen, Miljöstationen
Rollers, penslar efter målning Slängs i tunna avsedd för färgrester, färgburkar, även färgtråg som använts vid målning. Miljöstationen
Övrigt torrt avfall Samlas ihop som osorterat avfall vid vår och höst städning. Detta hämtas av sopentreprenör. Container
Hushållssopor Ekhagen; båtägare tar hem för att slänga. 
Glas och metall Tas hem av båtägare som grovsopor ev samlas ihop vid höst/vårstädning. Återvinningsstationer
Latrin från båtar Töms på mottagningsstation, se länk vid miljöregler. Finns inte hos SS Vega